Dụng cụ massage bàn lăn tay Duy Thành YMS04

  • Hỗ trợ thư giãn bàn tay
  • Điều hoà kinh mạch
  • Lưu thông khí huyết bàn tay